ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice

Dnia 26 lutego 2024r. od godz. 8.00 do 5 marca 2024r. do godz. 15:00 rozpoczyna się nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl

Składanie deklaracji kontynuacji dla dzieci już uczęszczających do przedszkola odbędzie się do dnia 6.02.2024 r.

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

OŚWIADCZENIE

Karta-Kontynuacji

Zarządzenie Prezydenta dot. Rekrutacji,Terminy i Kryteria na rok szkolny 2024-2025

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja do przedszkola

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Przedszkole Miejskie Nr 15 „Kraina Marzeń” ul Jaracza 5  07-410 Ostrołęka, tel.  29 7665 278
  2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
  3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
  9. Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.
  10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl