ul. Stefana Jaracza 5 | kontakt@pm15.ostroleka.edu.pl | 29 766 52 78

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń

Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów na klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kołakowska.
 • E-mail: dyrektor@pm15.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 29 7665278

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 Kraina Marzeń w Ostrołece
 • Adres: 07-410 Ostrołęka
  ul. Jaracza 5
 • E-mail: przedszkolenr15@o2.pl
 • Telefon: 297665278

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jaracz ,prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych .

3. Osobami oddelegowanymi o udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku 1 poziomowym (parter i piwnica) znajduje się korytarz.

5.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalet, barierek).

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.